Warunki przyjęcia

WARUNKI PRZYJĘCIA

 

Podstawą przyjęcia do liceum dla młodzieży jest wynik będący sumą liczby uzyskanych punktów.

 1. Za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o wynikach egzaminu gimnazjalnego, maksymalnie 100 punktów.

 2. Z przeliczenia ocen z czterech przedmiotów wyszczególnionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji w zależności od wybranego kierunku kształcenia wg poniższych zasad:

 

l.p.

kierunek kształcenia

cztery przedmioty, z których przelicza się oceny

1.

politechniczny

język polski, język obcy, matematyka, fizyka albo informatyka

2.

ekonomiczny

język polski, język obcy, matematyka, geografia albo wos

3.

humanistyczno-językowy

język polski, język obcy, matematyka, historia albo wos

4.

medyczno-przyrodniczy

język polski, język obcy, matematyka, biologia albo chemia

5.

sportowy

język polski, język obcy, matematyka, geografia albo biologia

 

Z przeliczenia ocen z czterech zajęć edukacyjnych na świadectwie maksymalnie można otrzymać 80 punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów za oceny na świadectwie przyjmuje się następujące wartości ocen:

 

celujący – 20 pkt

bardzo dobry – 16 pkt

dobry – 12 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający - 2 pkt

 

 1. Za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 7 pkt, za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 10 pkt.

 2. Za uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym lub przez inne podmioty działające na trenie szkół do 3 pkt.

 3. Za stałą aktywność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego – do 2 pkt.

 4. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5 pkt.

Uczniowie z nieodpowiednim zachowaniem mogą nie zostać przyjęci do szkoły, pomimo spełniania innych kryteriów rekrutacji.

Podczas rekrutacji uwzględnia się tylko te osiągnięcia ucznia, które zostały wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Łączna liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia nie może przekroczyć 20 pkt.

 

 

Dodatkowe kryteria przyjęcia kandydata do oddziału sportowego:

 

  1. posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę lub uprawnionego lekarza,

  2. posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału,

  3. uzyskał pozytywny wynik prób sprawności fizycznej zorganizowanych przez szkołę w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia, niż liczba wolnych miejsc.

 

 

 

Dokumenty prosimy składać do sekretariatu szkoły

w dniach określonych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

 

Wszyscy kandydaci obowiązkowo składają:

 

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (wg wzoru) uwzględniające wybór oddziału z rozszerzeniem określonych przedmiotów (profilu) oraz wybór dwóch języków obcych i ich poziomu nauczania (od podstaw, kontynuacja).

 2. Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej.

 3. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 4. Karta zdrowia.

 5. Wyciąg z aktu urodzenia.

 6. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

 

Ponadto kandydaci mogą dołączyć do dokumentów:

 

 1. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Zaświadczenie komisji konkursowej dla laureatów konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty w gimnazjach.

 3. Posiadane dyplomy i zaświadczenia o zajętych miejscach na konkursach itp.

 4. Podanie do internatu z kwestionariuszem (dotyczy zainteresowanych uczniów zamiejscowych).

 

 

 

Szczegółowy harmonogram i terminarz rekrutacji podamy na naszej stronie www.loustrzyki.edu.pl, po ogłoszeniu informacji przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, co nastąpi do końca stycznia 2017 r.